Skip to content

Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug Tshwj Xeeb Rau Lub Khoos Kas

Leej twg yog tus ua Qhov Kev Soj Ntsuam no?

Qhov Kev Soj Ntsuam Txog Kev Taug Kev Mus Los Hauv Central California yog Resource Systems Group, Inc. (RSG) ua tus ua uas yog sawv cev rau Fresno Council of Governments, Kern Council of Governments, Kings County Association of Governments, Madera County Transportation Commission, Merced County Association of Governments, San Joaquin Council of Governments, Stanislaus Council of Governments, Tulare County Association of Governments, California Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los (California Department of Transportation, Caltrans), thiab Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev Nyob thiab Kev txhim Kho Zej Zog (Department of Housing and Community Development). RSG ua kev tshawb fawb fab lag luam sawv cev rau tag nrho cov neeg tuaj ntiav uas yog cov neeg zej tsoom thiab ntiag tug tib si uas yog siv cov software, xov tooj smartphones, vev xaib, kev soj ntsuam, khoos phis tawj, cov tablets, thiab lwm txoj hauv kev los suav sau cov ntaub ntawv (uas muab hu ua ke hais tias yog, "Cov Cuab Yeej Tshawb Fawb"). Cov ntaub ntawv uas RSG suav sau tau los yog raug tswj hwm raws txoj cai hais txog kev ua ntiag tug no.

Yog thaum muaj kev sib cov nyom ntawm cov ntsiab lus hauv Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug Tshwj Xeeb Rau Lub Khoos Kas hauv qab no thiab cov ntsiab lus hauv RSG txoj cai hais txog kev ua ntiag tug, ces yuav tsum siv cov ntsiab lus hauv Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug Tshwj Xeeb Rau Lub Khoos Kas hauv qab no los tswj hwm.

Peb yuav suav sau dab tsi?

RSG yuav suav sau thiab siv qee cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm koj rau qhov kev soj ntsuam no, xws li:

 • Cov ntaub ntawv hais txog kev taug kev mus los - piv txwv li, cov ntaub ntawv hais txog cov kev taug kev mus los uas koj tau mus suav nrog thaj chaw, lub sij hawm taug kev, thiab hom kev taug kev uas qhia meej tseeb.
 • Cov ntaub ntawv fab pej xeem - piv txwv li, hom neeg, haiv neeg, thiab cov nyiaj uas tsev neeg khwv tau los txhawm rau los xyuas kom ntseeg tau tias cov qauv kev soj ntsuam no muaj cov pej xeem hauv cheeb tsam tshawb fawb no.
 • Kev sib tswj hauv koj tsev neeg - piv txwv li, muaj leej twg nyob hauv koj tsev neeg thiab koj txoj kev sib txheeb ze nrog cov neeg hauv tsev neeg no suav nrog kev sib yuav ua txij nkawm thiab kev teev qhia tias yog poj niam los txiv neej ntawm koj thiab koj tus txij nkawm/tus khub.
 • Cov ntaub ntawv tiv tauj - piv txwv li, chaw nyob email los sis nab npawb xov tooj rau lub hom phiaj xa kev ceeb toom kom nco qab ua qhov kev soj ntsuam thiab kev xa cov npav khoom plig.
 • Kev teeb kho lub khoos phis tawj - piv txwv li, qhov loj me ntawm daim screen txhawm rau kho kom qhov kev soj ntsuam haum rau koj lub cuab yeej thiab koj lub khoos phis tawj qhov chaw nyob IP thiab tus neeg siv txhawm rau los txheeb xyuas koj lub cuab yeej thaum muaj kev sib txuas nrog qhov kev soj ntsuam.

RSG thov cog lus tias yuav tiv thaiv kev tsis pub lwm tus paub, kev txhij txhua, thiab kev ruaj ntseg ntawm koj cov ntaub ntawv ntiag tug. Peb yuav tsis nthuav tawm los sis faib qhia cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb suav sau tau los ntawm koj tshwj kiag tias yog tau teev tseg rau hauv txoj cai lij choj los sis tau teev tseg rau hauv Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug Tshwj Xeeb Rau Lub Khoos Kas thiab peb txoj cai hais txog kev ua ntiag tug.

Peb yuav siv cov ntaub ntawv no li cas?

RSG, Fresno Council of Governments, Kern Council of Governments, Kings County Association of Governments, Madera County Transportation Commission, Merced County Association of Governments, San Joaquin Council of Governments, Stanislaus Council of Governments, Tulare County Association of Governments, California Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los (California Department of Transportation, Caltrans), thiab Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev Nyob thiab Kev txhim Kho Zej Zog (Department of Housing and Community Development) yuav yog cov los siv koj cov ntaub ntawv los mus:

 • Ua kom nkag siab txog cov qauv thiab cov cwj pwm txog kev taug kev mus los hauv cheeb tsam.
 • Pab kom Fresno Council of Governments, Kern Council of Governments, Kings County Association of Governments, Madera County Transportation Commission, Merced County Association of Governments, San Joaquin Council of Governments, Stanislaus Council of Governments, thiab Tulare County Association of Governments paub qhia txog kev nqis peev rau kev thauj mus los thiab xub ua cov kev txhim kho uas haum rau yam uas Central California xav tau ua ntej.
 • Tiv tauj koj txog qhov xwm txheej ntawm koj qhov kev soj ntsuam thiab muab kev txhawb pab.
 • Tiv tauj rau koj los muab kev txhawb pab fab nyiaj txiag rau kev ua tiav (yog tias tsim nyog).

Peb yuav muab cov ntaub ntawv no faib qhia rau leej twg?

RSG yuav muab koj cov ntaub ntawv faib qhia rau:

 • Fresno Council of Governments
 • Kern Council of Governments
 • Kings County Association of Governments
 • Madera County Transportation Commission
 • Merced County Association of Governments
 • San Joaquin Council of Governments
 • Stanislaus Council of Governments
 • Tulare County Association of Governments
 • California Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los (Department of Transportation)
 • Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev Nyob thiab Kev Txhim Kho Zej Zog (Department of Housing and Community Development)
 • Tus neeg muab lub software xa email txhawm rau xa email rau qhov kev soj ntsuam no.
 • Lub chaw hu xov tooj uas muab kev txhawb pab qhov kev soj ntsuam no.
 • Lub chaw luam ntawv txhawm rau los luam tawm thiab xa cov ntaub ntawv soj ntsuam no.
 • Tus neeg tawm daim npav khoom plig txhawm rau tawm daim npav khoom plig tom qab ua tiav qhov kev soj ntsuam no.

RSG txoj cai hais txog kev ua ntiag tug yuav tsis siv rau cov kev coj ua ntawm cov tuam txhab uas peb tsis yog tus tswv los sis tsis yog tus tuav tswj, los sis tsis siv rau cov tib neeg uas tsis yog peb cov neeg ua hauj lwm los sis yog peb ua tus tswj hwm.

Muaj kev txhawb siab fab nyiaj txiag dab tsi txhawm rau kom muab cov ntaub ntawv no?

 • Thaum koj ua tiav tag nrho qhov kev soj ntsuam no lawm, RSG yuav muab ib daim ntawv pov thawj khoom plig rau koj uas yog muaj tus nqi li $20 - $35, nyob ntawm seb koj siv hom cuab yeej tshawb fawb twg los ua tiav, kev muab cov ntaub ntawv fab pej xeem txhij los sis tsis txhij, thiab qhov tseem ceeb ntawm cov neeg txhawb nqa qhov kev soj ntsuam no. Qhov khoom plig no yog muab tam RSG txoj kev saib muaj nuj nqis txog cov ntaub ntawv uas koj muab yam siab dawb paug rau cov neeg txhawb nqa qhov kev soj ntsuam, uas yog raug nruam xam los ntawm kev siv (a) cov pov thawj fab keeb kwm hais txog kev muaj nuj nqis ntawm cov ntaub ntawv hauv cov kev soj ntsuam uas zoo sib xws, thiab (b) cov peev nyiaj uas tus neeg ntiav tau muab rau peb rau lub khoos kas no.
 • Thov saib Tshooj VIII ntawm peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug hais txog rau cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog RSG cov kev txhawb siab fab nyiaj txiag.

Koj qhov kev koom nrog yog nyob ntawm siab yeem xwb.

Cov neeg uas hais los saum toj no pom zoo hais tias cov neeg koom nrog rau txhua lub khoos kas yog nyob ntawm siab yeem xwb, uas yog txaus siab los koom nrog yam ywj pheej, tsis muaj kev qiab nias los sis kev quab yuam, thiab tsis muaj kev cog lus los sis muab kev cia siab tias yuav tau txais kev them nyiaj los ntawm RSG.

Koj puas yuav hloov koj lub siab?

Yog. Tej zaum koj yuav tuaj yeem tshem koj qhov kev tso cai pom zoo los sis siv koj cov cai hais txog cov ntaub ntawv zwm los ntawm kev xa Lus Thov Kev Ua Ntiag Tug Rau Cov Ntaub Ntawv Zwm los ntawm peb lub laj txheej uas muaj kev ruaj ntseg.

Txwv Tsis Pub Muag

Hmong