Skip to content

Qhov Kev Soj Ntsuam Txog Kev Taug Kev Mus Los Hauv Central California yog dab tsi?

central california study map

Peb xav hnov ​​txog koj txoj kev caij tsheb mus los nyob rau txhua hnub. Koj taug kev mus los li cas? Koj mus deb npaum li cas? Tus nqi tsheb raug npaum li cas? Peb lub hom phiaj yog txhawm rau kom pom txhij txhua txog cov qauv kev thauj mus los hauv cheeb tsam txhawm rau los npaj txoj phiaj xwm los mus txhim kho kom zoo dua rau yav tom ntej.

Peb thov ua tsaug ntau uas koj los koom nrog qhov kev soj ntsuam no. Kev los koom nrog, yuav ua rau koj tuaj yeem pab kom peb nkag siab txog tias cov kev hauv zos, cov kev tsheb loj, kev thauj zej tsoom mus los, cov kab kev tsheb mos taus, thiab cov kev taug ko taw raug siv li cas nyob rau niaj hnub no, thiab seb yuav muab cov kev no txhim kho li cas txhawm rau kom kev mus los zoo dua qub tuaj rau yav tom ntej. Koj cov lus tawm tswv yim yuav muaj kev cuam tshuam loj vim tias peb tsuas caw qee yim neeg nkaus xwb los koom rau qhov kev soj ntsuam no.

Thov mus kawm paub ntau ntxiv txogpeb cov neeg txhawb nqa ntawm no. Hais txog rau cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog qhov kev tshawb fawb no, ces thov mus nyeem peb cov lus nug uas nquag nug los sis tiv tauj rau peb.

Cov Lus Nug

Hmong